سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسرا داودی شمسی – کارشناس حمل و نقل ریلی – شرکت قطارهای مسافری رجا

چکیده:

در ابتدا ضرورت بکارگیری سیستم های هوشمند در راه آهن کشور تبیین شده و پس از معرفی سیستم های هوشـمند مختلف در این صنعت، به ترسیم چشم انداز کلان این سیستم ها در حمل ونقل ریلی ایران پرداختـه شـده اسـت . و در نهایت پیشنهاداتی برای توسعه هوشمند سازی صنعت ریلی کشور ارائه شده است . در این مقاله سعی شده است که با معرفی انواع سیستم ها و زیر س یستم های حمل و نقل هوشمند، دورنمـای حرکـت ساختار حمل و نقل ریلی کشور جهت کسب سهمی از بازار حمل و نقل ریلی دنیا و اتصال به شبکه حمل و نقـل ریلـی منطقه نشان داده شود .