سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد اسمعلی فلک – دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهنگ بابایی خوبده – دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید علومی بایگی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

توسعه توان راکتیو شبکه غرب کشور استفاده شده است . برای این منظور ابتدا تابع چگالی احتمال بار هر باس برای سال ۱۳۸۹ تخمین زده می شود . سپس پخش بار احتمالی برای شبکه موجود و توابع چگالی احتمال بار سال ۱۳۸۹ اجرا و توابع چگالی احتمال ولتاژ باسها و توان عبوری از خطوط مختلف محاسبه می شود . خطوطی که احتمال نقض حد توان آنها زیاد است به عنوان کاندید مناسب جهت توسعه شبکه انتقال انتخاب می شوند . هر یک از کاندیدها به طور جدا گانه در شبکه قرار داده میشود و پخش بار احتمالی تکرار و احتمال نقض حد تو ان خطوط پس از توسعه محاسبه می گرد د . طرح نهایی بر اساس تاثیر آنها بر کاهش احتمال نقض حد توان خطوط و تحلیل اقتصادی انتخاب می گردد . پس از توسعه شبکه انتقال، برای توسعه توان راکتیو احتمال نقض حد ولتاژ هر باس محاسبه می شود . باسی که دارای بیشترین احتمال نقض حد ولتاژ است شناسایی می گردد . چنانچه حد پایین ولتاژ نقض شده باشد، یک پله کوچک توان راکتیو به آن تزریق می شود و چنانچه حد بالای ولتاژ نقض شده باشد یک پله کوچک توان راکتیو از آن جذب می شود . سپس پخش بار احتمالی تکرار می گردد و احتمال نقض حد ولتاژ باسها
محاسبه می گردد . روند فوق تا زمانی ادامه می یابد که احتمال نقض حد ولتاژ همه باسها در محدوده مجاز قرار گیرد .