مقاله توسعه شکل شناسي به هم پيوسته در طول اکسترودر دومارپيچي همسوگرد و اثر آن بر خواص استحکام ضربه اي آميخته سازگار شده PA6/ABS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: توسعه شکل شناسي به هم پيوسته در طول اکسترودر دومارپيچي همسوگرد و اثر آن بر خواص استحکام ضربه اي آميخته سازگار شده PA6/ABS
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار به هم پيوسته
مقاله توسعه شکل شناسي
مقاله آميخته PA6/ABS
مقاله استحکام ضربه اي
مقاله اکسترودر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خنكدارسنگ دهي حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اصحابي لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، با استفاده از يک اکسترودر دو مارپيچي  Ultra-glideوضعيت مذاب، فرايند توزيع و پراکنش (اختلاط) و در نهايت مراحل توسعه شکل شناسي در طول مارپيچ مطالعه شده است. براي مطالعات شکل شناسي، نمونه مذاب در نقاط مختلفي از طول مارپيچ نمونه گيري و به کمک ميکروسکوپ الکتروني شکل شناسي آن بررسي شده است. شکل گيري و توسعه شکل شناسي به هم پيوسته براي آميخته سازگار شده PA6/ABS با ترکيب درصد هاي وزني متفاوتي از ABS بررسي شده است. نتايج بيانگر تشکيل شکل شناسي ب ههم پيوسته در اولين مرحله اختلاط و توسعه تدريجي به همراه کاهش اندازه فازها در طول اکسترودر است. هم چنين، کاهش مقدار به هم پيوستگي شکل شناسي با افزايش ترکيب درصد ABS مشاهده شد. در ادامه، اثر شرايط فرايند نظير دور مارپيچ و سرعت خوراک دهي بر توسعه شکل شناسي بررسي شد. براي بررسي اثر شکل شناسي بر چقرمگي آميخته سازگار شده PA6/ABS، آزمايش استحکام ضربه نيز انجام شد. نتايج بيان گر اثر مقدار به هم پيوستگي شکل شناسي نهايي بر استحکام ضربه اي آميخته است. به نحوي که استحکام ضربه ايزود شکاف دار با افزايش ترکيب درصد ABS از %۶۰ وزني به %۷۰ وزني از ۴۷ به ۳۵ kj/m2 کاهش يافته است.