مقاله توسعه طراحي لرزه اي قاب خمشي فولادي با استفاده از روش انرژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در سازه و فولاد از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: توسعه طراحي لرزه اي قاب خمشي فولادي با استفاده از روش انرژي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحي لرزه اي
مقاله روش انرژي
مقاله مکانيسم نامطلوب
مقاله انرژي ورودي زلزله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهرايي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دستمالچي شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرقادري سيدرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله طراحي لرزه اي قاب خمشي فولادي با استفاده از روش انرژي با در نظر گرفتن اثرات بارثقلي، اثرات مرتبه دوم P-D و همچنين رابطه هايي که براي جلوگيري از تشکيل مکانيسم هاي نامطلوب بدست آورده شده است، بيان مي شود. در اين روش نيرو هاي طراحي لرزه اي از انرژي ورودي متناظر با يک مکانيسم تسليم فرضي و ميزان تغيير مکان هدف سازه، به دست مي آيد. هدف از اين روش طراحي لرزه اي قاب خمشي فولادي بررسي توانايي پيش بيني رفتار سازه در مرحله نهايي و استفاده از حداکثر ظرفيت سازه براي اتلاف انرژي ورودي زلزله مي باشد. براي مقايسه پاسخ سازه هاي طراحي شده بر مبناي دو روش استاتيکي معادل و روش انرژي، دو قاب خمشي فولادي ۱۰ و ۱۵ طبقه به کمک اين دو روش طراحي شده و نتايج تحليل استاتيکي غير خطي آنها با يکديگر مقايسه مي شود. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که طراحي به روش انرژي در مقايسه با روش متداول استاتيکي معادل موجب بهبود رفتار لرزه اي سازه مي شود.