مقاله توسعه كد كامپيوتري شكل گيري و نفوذ خرج گود مخروطي در هدف فولادي با قابليت محاسبه زمان گسست جت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مواد پرانرژي از صفحه ۵۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: توسعه كد كامپيوتري شكل گيري و نفوذ خرج گود مخروطي در هدف فولادي با قابليت محاسبه زمان گسست جت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرج گود
مقاله كد BASC
مقاله زمان گسست
مقاله عمق نفوذ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به هزينه نسبتا زياد عمليات آزمايش و بررسي كارايي مجموعه خرج هاي گودي مخروطي به ازاي شرايط مختلف هندسي، از گذشته فعاليت هاي بسياري براي مدل سازي عددي اين مساله انجام شده كه به ايجاد كدهاي محاسباتي و نيز تحليلهاي اجزاي محدود منتهي شده است. استفاده از نرم افزارهاي اجزاي محدود در مرحله طراحي مقدماتي، با توجه به صرف زمان زياد براي تحليل هاي غيرخطي در اين دست مسايل؛ مقرون به صرفه نيست و بهترين انتخاب در اين مرحله، استفاده از كدهاي نيمه تحليلي است. البته پس از تكميل طرح اوليه و در مرحله طراحي نهايي، استفاده ازتحليل هاي اجزاي محدود توصيه مي شود. يكي از مهمترين پارامترها در طراحي خرج گود، تعيين زمان گسست جت حاصل است، چرا كه ميزان نفوذ جت در هدف به شدت به آن وابسته است و روابط نفوذ جت خرج هاي گود نيز عموما به دو مرحله قبل و بعد از زمان گسست تقسيم مي شوند. لذا وجود توان محاسبه اين پارامتر در كدهاي تحليلي خرج گود جهت استفاده در فاز طراحي اوليه ضروري مي باشد. در تحقيق حاضر، فرايند انفجار خرج گود و فروريزش آستري مخروطي از جنس مس و نفوذ آن در هدف فولادي، با استفاده از كد محاسباتي نيمه تحليلي كه بر اساس و با استفاده از فرضيات كد معروف BASC و افزودن توان محاسبه زمان گسست جت از روابط مختلف مستخرج از منابع نيمه تجربي ايجاد شده، تحليل گرديده است. نتايج اين تحليل با نتايج حاصل از آزمايش و نيز تحليل هاي اجزاي محدود كه توسط نگارنده انجام گرديده، مقايسه شده كه تخمين مناسبي از عمق نفوذ، زمان گسست و سرعت جت براي موارد بررسي شده نشان مي دهد.