سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا مهدی – مشاور امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت ع. ت. ف.

چکیده:

از دیدگاه نوآوری ملی، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری دارای اهمیت و جایگاه بالا در نظامهای فنی، اقتصادی واجتماعی است. یکی از موانع عمده تجاری سازی نتایج پژوهشی و فناوری، ضعف و ناکارآمدی متدولوژیها و عدم بکارگیری روشهای علمی مناسب برای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری بعنوان یک مسأله، می باشد. در این مقاله، با تبیین مفهوم و مدل تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری در اقصاد دانش محور و نظامهای علمی و فناوری، یک متدولوژی مناسب برای پیوند و اتصال بین دستاوردها و نتایج پژوهشهای علمی با تولید صنعتی ارائه شده است. متدولوژی توسعه داده شده در این مقاله، راهکاری برای حل مسأله تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری با رویکرد فرایندگرا و ترکیبی شامل تحقیقات تولید نیمه صنعتی و مهندسی ارزش با توجه به نگرش سیستمی و مدل سایبرنتیک نظام علم و فناوری، است.