سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین بریمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، بخش عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مسعود سلطانی محمدی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق مدل سازی اثر میان قاب های مصالح بنایی بر رفتار غیر خطی و گسترش خرابی در سازه های بتن مسلح به روش اجزای محدود وبر مبنای روش ترک پخشی ثابت و مدل های رفتاری متوسط بتن مسلح، مصالح بنایی و اندرکش قاب- میان قاب می باشد. روش تحلیل به عنوان یک روش دقیق در بررسی اندرکنش میان قابهای مصالح بنایی با قاب های بتنی معرفی می شود. مدل های رفتاری غیر خطی مصالح بنایی با استفاده از روش همگن سازی با در نظر گرفتن رفتارغیر همسان آنها به نرم افزار WCOMD، توسعه داده شده در دانشگاه توکیو، اضافه گشته و با مقایسه با نتایج آزمایشات موجود، دقت آن مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از این روش و انجام مطالعه عددی، می توان تاثیر پارامترهایی همچون ضخامت، مقاومت و ارتفاع میان قاب و همچنین میزان بازشوهای موجود در دیوار ونحوه اتصال دیوار با قاب بر عملکرد لرزه ای قابهای بتن مسلح پر شداه با میان قابهای مصالح بنایی را با یک دقت مناسب شبیه سازی و مورد بررسی قرار داد.