سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

پدرام خزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا مدرس رضوی – استاد گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله از یک مدل نرخ سوختن مثلثی توسعه داده شده برای تخمین نرخ حرارت آزاد شده در موتور استفادهمی شود. متغیرهای این مدل عبارتند از : مدل زمان تاخیر در اشتعال، مدت زمان سوختن، ماکزیمم نرخ سوختن، و زاویه ای که درآن ماکزیمم نرخ سوختن رخ می دهد. در این تحقیق تابع بهینه برای هر یک از این متغیرها برای یک موتور چهارسوپایه تک سیلندر معرفی شده است. نتایج تخمینی از مدل توسعه داده شده و نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد، این مدل می تواند به خوبی نرخ سوختن را درشرایط عملکردی مختلف موتور پیش بینی نماید.