مقاله توسعه مدل ارزيابي آب مجازي شبکه هاي آبياري با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: توسعه مدل ارزيابي آب مجازي شبکه هاي آبياري با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب مجازي
مقاله بهره وري آب
مقاله شبكه آبياري
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي
مقاله مدل اكسپرت چويس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظر علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: زادباقر الهام
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به ارتباط حجم آب مجازي و ميزان بهره وري آب شبکه هاي آبياري به نظر مي رسد شاخص آب مجازي شبکه هاي آبياري بتواند به عنوان ابزار مناسبي در ارزيابي عملکرد بهره برداري و بهره وري آب اين سامانه ها مطرح باشد. اين تحقيق با هدف توسعه مدل ارزيابي آب مجازي ۱۴ شبکه آبياري مدرن ايران با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي  (AHP) انجام گرفت. مطالعه بر روي ۱۴ شبکه آبياري مدرن کشور صورت پذيرفت. تعداد ۱۴ عامل موثر بر مقدار آب مجازي شبکه هاي آبياري به عنوان معيارهاي تصميم گيري در نظر گرفته شد. محاسبات فرآيند تحليل سلسله مراتبي و رتبه بندي آب مجازي شبکه هاي آبياري با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام گرديد. همچنين با توجه به داده هاي موجود، مقدار ميانگين ۵ ساله (۱۳۸۵-۱۳۸۱) آب مجازي واقعي شبکه هاي آبياري مورد مطالعه تعيين شد. نتايج نشان داد که در سنوات آماري مورد نظر، کمترين آب مجازي در شبکه آبياري سفيدرود با ۱۷/۲ مترمکعب بر کيلوگرم و بيشترين آن در شبکه آبياري نکوآباد با ۰۴/۱۷ متر مکعب بر کيلوگرم به وقوع پيوسته است. نتايج رتبه بندي آب مجازي شبكه هاي آبياري توسط مدل نشان داد که شبکه هاي آبياري ساوه و دز به ترتيب با وزن نسبي نهايي ۱۱۲/۰ و ۰۴۵/۰، بيشترين و کمترين مقدار آب مجازي را دارند. تحليل حساسيت مدل بيانگر آن است که معيارهاي سطح زير كشت و نياز آبي محصولات الگوي کشت بيشترين تاثير و معيارهاي كيفيت و قيمت آب كمترين تاثير را بر آب مجازي شبکه هاي آبياري دارند. مقايسه نتايج مدل  AHPو آب مجازي واقعي حاکي از آن است که رتبه بندي آب مجازي شبکه هاي آبياري در دو روش داراي تطابق مطلوبي است. اين مطالعه نشان داد که روش AHP شيوه مناسبي براي ارزيابي آب مجازي شبکه هاي آبياري است و از اينرو، مدل توسعه يافته به عنوان يک ابزار مديريتي کارآ با کاربري ساده در ارزيابي بهره وري آب سامانه هاي آبياري قابل توصيه مي باشد.