مقاله توسعه مدل ارزيابي عملكرد سامانه هاي انتقال و توزيع آبياري تحت فشار با استفاده از روش كلاسيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۶۲ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: توسعه مدل ارزيابي عملكرد سامانه هاي انتقال و توزيع آبياري تحت فشار با استفاده از روش كلاسيک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل ارزيابي عملكرد
مقاله شبكه آبياري تحت فشار
مقاله مدل PAPIS
مقاله واحد اكرم آباد
مقاله ارزيابي اجمالي
مقاله ارزیابي تفصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: منعم محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضعف عملكرد شبكه هاي روباز و توسعه اخير شبكه هاي تحت فشار، ضرورت توسعه ابزارهاي مناسب براي ارزيابي عملكرد شبكه هاي تحت فشار به منظور پيشگيري از ضعف و يا بهبود عملكرد را گوشزد مي نمايد. در اين تحقيق، مدل كامپيوتري PAPIS براي ارزيابي عملكرد شبكه هاي تحت فشار تهيه گرديده است. در اين مدل، با استفاده از روش كلاسيک، كاربر مي تواند از ديدگاه هاي مديريتي، فني، اقتصادي – مالي، اجتماعي و زيست محيطي، سيستم را به دو روش اجمالي و تفصيلي ارزيابي نموده و اعتبار ارزي آبي آن ها و عملكرد كل شبكه را تعيين نمايد. براي نمايش كاربرد مدل PAPIS ، واحد اكرم آباد از شبكه آبياري تحت فشار آيدوغموش واقع در شهرستان ميانه استان آذربايجان شرقي مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از ارزیابي نشان دهنده آن است كه بهترين ديدگاه ها، ديدگاه فني با عملكرد ۲/۸۷% با درجه اعتبار ۸/۸۱% و ديدگاه مديريتي با عملكرد ۸۱% و درجه اعتبار ۸/۹۱% در ارزيابي تفصيلي مي باشند و ضعيف ترين عملكرد مربوط به ديدگاه اقتصادي-مالي با عملكرد ۷/۴۷% و درجه اعتبار ۸/۴۰% مي باشد. نمره عملكرد كل شبكه و اعتبار ارزيابي در ارزيابي اجمالي به ترتيب ۵/۸۸% و ۴/۸۴% و در ارزيابي تفصيلي ۸/۸۰% و ۷/۷۸% به دست آمدند كه درصد بالاي آن ها نشان دهنده عملكرد خوب شبكه با اعتبار بالاي ارزيابي مي باشد. نتايج به دست آمده بيانگر آن است كه مدل PAPIS ابزار كارآمدي براي ارزيابي كمي عملكرد سيستم هاي آبياري تحت فشار مي باشد.