مقاله توسعه مدل تحليلي اثر پوشش گياهي در تعيين هندسه پايدار رودخانه هاي شني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: توسعه مدل تحليلي اثر پوشش گياهي در تعيين هندسه پايدار رودخانه هاي شني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هندسه هيدروليکي
مقاله مقطع پايدار
مقاله عرض بهينه
مقاله پوشش گياهي
مقاله مدل تحليلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده طباطبايي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با در نظر گرفتن پوشش گياهي و كمي سازي تاثير آن روي پايداري مقطع رودخانه هاي شني، تغييرات پارامترهاي هندسه هيدروليكي مقطع مثل عرض، عمق و شيب بررسي شدند. بدين منظور مدلي توسعه داده شده است كه در آن مقاطع با شيب هاي كناره تند، عميق و داراي عرض كم هستند، و در مقابل، مقاطع با كناره هاي با شيب جانبي ملايم، كم عمق و عريض هستند. در واقع حالت اول شبيه وضعيت رودخانه هايي است كه در آنها پوشش گياهي، انبوه است و حالت دوم مشابه رودخانه هايي است كه در آنها پوشش گياهي، پراكنده است. در اين مقاله اثر پوشش گياهي به وسيله ارتباط آن با پايداري خاك كناره (زاويه ايستايي اصلاح شده خاك) بررسي شده و بدين وسيله كمي مي شود. در واقع به كمك مدل تاثير پايداري كناره بر هندسه هيدروليكي رودخانه به صورت كمي بررسي قرار مي گيرد. سپس مدل موردنظر روي داده هاي ۶۲ رودخانه شني از كشور انگلستان بررسي و مدل مورد واسنجي قرارگرفته است. نتايج به دست آمده علاوه بر اينكه تاثير پايداري كناره در تعيين خصوصيات هندسي مقطع كانال را نشان مي دهند، كارايي مدل ارايه شده را نيز ثابت مي كنند.