سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا طباطبایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
بهرام ثقفیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد روغنی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در تحقیق انجام شده ، با استفاده از زبانهای برنامه نویسی شی گرا، شامل VS++,C++, Avenue و در محیط نرم افزار ArcView3.2a ، یک مدل توزیعی طراحی گردید که قادر است زمان تمرکز سلولهای حوزه آبخیز را تا سلول خروجی حوزه محاسبه نموه و آن را بصورت یک نقشه رستری تولید نماید. اطلاعات ورودی مدل شامل لایه های مدل ارتفاعی رفومی زمین، شدت بارندگی، ضریب مانینگ، شبکه آبراهه ای حوزه و از مهمترین لایه های اطلاعاتی خروجی آن میتوان لایه های شیب، الگوی جهت جریان آب، جریان تجمعی آب وسطوح هم تمرکز حوزه نام برد. در مدل طراحی شده، سلولهای حوزه آبخیز به دو دسته کل شامل سلولهای آبراهه ای و سلولهای سطح حوزه طبقه بندی می شوند. محاسبه زمان تمرکز سلولهای آبراهه ای با استفاده از معادل کریپچ و سلولهای سطح حوزه با استفاده از معادله موج سینماتیک انجام می گیرد. از مدل بارش – رواناب RAFTS به منظور ارزیابی صحت برآورد زمان تمرکز حاصل از مدل استفاده شد. نتایج حاصله از مدل زمان تمرکز، نشان می دهد که زمان محاسبه شده ، انطباق مناسبی با زمان مشاهده ای دارد.