سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مصطفی جعفری – استادیار، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
کامران شهانقی – استادیار، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
پیمان اخوان – دانشجوی دکترای صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
جلال رضائی نور – دانشجوی دکترای صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش بر اساس مدل سایبرنتیک سازمانها و با بکارگیری ابزار سیستمهای دینامیکی، مدلی دینامیکی جهت اندازهگیری اثربخشی فرآیندهای مدیریت دانش در سازمانهای دانش محور ارائه خواهد شد . در مدل ارائه شده، مدیریت دانش در سطوح مختلف سازمان یعنی در سطح استراتژیک، سطح هدایتی – نظارتی و سطح عملیاتی به صورت منطقی جایگذاری شده و امکان بررسی اثربخشی سیاستهای متفاوت مدیریت دانش در سازمانها نظیر توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات، پشتیبانی کمیتههای تخصصی و آموزش پرسنل فراهم میباشد . سپس مدل مزبور در یک شرکت جهت بررسی اثربخشی دو سناریوی مختلف مدیریت دانش مورد مطالعه قرار میگیرد . در حالیکهسناریوی اول توسعه رویکرد اجتماعی و سناریوی دوم توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات است، نتایج نشان دهنده برتری رویکرد اجتماعی مدیریت دانش در سازمان مزبور میباشد .