سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی فر – استادیار بخش عمران دانشکد ه فن یمهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا ولی زاده – دانشجوی دکتری، ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شناخت مد طوفان ( storm surge) به عنوان خطرناکترین پدیدة طبیعی در مناطق ساحلی یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در مهندسی سواحل م یباشد. در این مقاله، یک مدل عددی دو بعدی از معادلات متوسط گیری شده در عمق آب کم عمق،جهت تحلیل و پیش بینی پدیدة مد طوفان توسعه داده شده است . این مدل از یک روش تفاضل محدود کاملا ضمنی با تکنیک حل جاروی دو طرفه استفاده می کند. به دلیل استفاده از یک شبکة مستطیلی با ابعاد المان متغیر، امکان افزایش دقت در مناطق خاص وجود دارد و این سبب کاهش حجم محاسبات می شود. تر مهای گرادیان فشار جومتغیر، تنش های باد ناشی از یک میدان باد متغیر، نیروهای جزرومدی، نیروی کوریولیس، اصطکاک کف متغیر و اصطکاک جانبی در مدل اعمال شده است . در تحقیق حاضر ، تأثیر هر کدام از این ترم ها بر روی نتایج بررسی شده است و مشخص گردیده که درنظر گرفتن ترم فشار حدود ٢٠ درصد در نتایج تأثیر می گذارد. نتایج بیانگر این است که با افزایش تدریجی میدان باد به میزان زیادی از نوسانات عددی کاسته می شود.در ضمن در تحقیق حاضر ، تأثیر نحوة میانیابی میدان باد بر روی میزان مد طوفان بررسی گردیده است . در این راستا نتایج نشان می دهد که روش میانیابی در جة دو در جاهایی که تغییرات میدان باد شدید است، نتایج دقیقتری نسبت به سایر مقایسه شده است Mike روش ها می دهد. نتایج مدل با حل های تحلیلی یک بعدی و دو بعدی وهمچنین با نتا یج نرم افزار و دقت خوبی را نشان داده است