سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهره رنجبر ایرانی –

چکیده:

اسیدهای آمینه به عنوان کوچک ترین واحد س اختمانی پروتئین ها،آنزیم ها وبسیاری از مواد بیولوژیکی،از دیرباز توسط محققین علوم زیستی مورد توجه بوده اند، اما بررسی رفتار ترمودینامیکی آنها در محلول و مدل سازی آن از دیدگاه مهندسین شیمی و بیوتکنولوژی فقط در دو دهة اخیر مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به اینکه مطالعه و شناخت رفتار اسیدهای آمینه در محلول های مختلف، کمک زیادی به شبیه سازی وپیش بینی رفتار سیستم های حاوی پروتئین ها وآنزیم ها و در نهایت جداسازی آنها خواهد نمود، در این تحقیق به بررسی رفتار ترمودینامیکی اسیدهای آمینه در
محلول ها در چهار مقوله پرداخته شده است :
در بررسی محلول های دو جزئی اسیدهای آمینه درآب، ضریب فعالیت و حلالیت اسید آمینه با استفاده از مدل های بردکوتاه انرژی فرونی گیبس UNIQUAC- NAR ,UNIQUAC,NRTL-NRF, NRTLپیش بینی گردید . نتایج نشان داد که دو مدل NRTL-NRF, NRTL د ارای دقت بیش تری می باشد . در محلول های سه جزئی اسید آمینه + الکترولیت + آب، ضریب فعالیت متو سط یونی محلول با استفاده از مدل های ترکیبی مرکب از دو بخش برد کوتاه و برد بلند انجام شد . برای بخش برد کوتاه از مدل های برد کوتاه شامل NRTL-NRF(E), NRTL -NRF, NRTL و برای بخش برد بلن د از مدل های دی بای – هوکل وپیتزرـ دی بای ـ هوکل استفاده گردید . ضمن برای سیستم سه جزئی توسعه و تعمیم داده شد . نتایـج حاصـل حاکـی از آن بود NRTL-NRF(E) آنکه مدل جدید که مـدل های ترکیـبـی مرکـب از مـدل NRTL_ NRF(E) د ارای دقت بالاتری می باشد . دربررسی رفت ار اسی دهای آمینه در سیستم دو فازی آبی PEG_DEX ، دو مدل UNIQUAC-NRF,UNIQUAC به صورت چهار جزئی مورد استفاده قرار گرفت . نتایج حاصل نشان داد که خطای هر دو مدل در پیش بینی ضریب فعالیت اجزاء، تفاوت چندانی نداشته و مدل UNIQUAC-NRF به میزان جزئی خطای کمتری نسبت به مدل UNIQUAC د ارد . پیش بینی ضریب تفکیک اسید آمینه نیز توسط هر دو مدل، دارای دقت نزدیک بهم بوده ولی باز هم مدل UNIQUAC-NRF خطای نسبتا ً کمتری دارد .