سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آزاده رحیمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله ضمن ارائه مدلی جد ید جهت پیش بینی کوتاه مدت منحنی بار الکتریکی با استفاده از ترکیب سه شبکه عصبی کوهونن، یک س یستم خبره فازی جهت اصلاح روزها ی خاص شامل روزها ی تعط یل و روزها ی قبل و بعد از آن، ارائه شده است . جهت نشان دادن تاثیرات قیمت انرژی الکتریکی و همچنین درجه حرارت بر منحن ی بار، حساس یت بار نسبت به این دو عامل آنال یز شده و به صورت ضرا یب همبستگ ی ارائه گردیده است . ورودیهای مدل ارائه شده شامل قیمت انرژی الکتریکی و درجه حرارت می باشد و خروجی آن بار پیش بینی شده نهایی می باشد . این مدل توانایی پیش بینی کلیه روزهای عادی سال شامل روزهای کاری هفته و روزهای خاص را دارا می باشد و نسبت به عوامل درجه حرارت و قیمت زمان واقعی انرژی الکتریکی فعال می باشد . پس از انجام پیش بینی اولیه توسط مدل شبکه عصبی، تص حیحات لازم برای پیش بینی نهایی روزهای خاص توسط سیستم خبره فازی صورت می گیرد . درصد میانگین قدر مطلق خطای پیش بینی مدل برای کلیه روزهای سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتیب برابر % ۱/۷۸ و % ۲/۰۹ می باشد