سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی غضنفری – دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی رضایی صدرآبادی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از بزرگترین معضلاتی که عموماً سیستمهای برنامه ریزی با آن مواجه هستند، ورود یک سری اطلاعات نادقیق به این سیسـتمها مـی ب اشـد . عـدم قطعیت نسبت به اطلاعات ورودی سبب می شود که در بیشتر موارد برنامه های خروجی غیر واقعی بوده و در عمل بـا مشـکلات زیـادی روبـرو شـوند، همچنین انجام تعدیلات لازم برای ایجاد هماهنگی بین شرایط پیش بینی شده و شرایط واقعی معمولاً هزینه های گزافی را به مجموعه تحمیل کـرده و (MRP)کارایی سیستم را کاهش می دهد . این امر موجب اتلاف منابع تولیدی و استفاده غیر مفید از آنها می شود . سیستم برنامه ریزی احتیاجات مواد نیز از شرایط مشابهی برخوردار است . در این مقاله به بررسی نحوه عملکرد سیستم MRP در شرایط عـدم قطعیـت ( فـازی ) نسـبت بـ ه تقاضـا و تـأمین پرداخته شده و ارائه یک سیستم برنامه ریزی تولید به نحوی که در برابر عدم قطعیت نسبت به اطلاعات ورودی مقاومتر بوده و عملکـرد بهتـری داشـته باشد مد نظر قرار گرفته است . در پایان به منظور حصول اطمینان از ارجحیت این سیستم با رویکرد شبیه سازی به مقایس ه دو سیستم MRP کلاسیک و . فازی پرداخته شده است