سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فروغ توحیدی کلورزی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
علی حق‌طلب – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق مدل ترمودینامیکی NRTL-NRF(Non-Random Two Liquid Non-Random Factor) جهت تعیین ضرایب فعالیت محلولهای های چند جزئی آبی نمکها و پیش بینی حلالیت آنها تعمیم داده شد. ابتدا شکل دو جزئی مدل با استفاده از روش به کار رفته در مدلENRTL(Electrolyte Non-Random Two Liquid)توسعه یافته و پارامترهای آن برای محلولهایدو جزئی نمکها برازش شد، سپس از همین روش جهت توسعه مدل برای محلولهای چند جزئی نمکها استفاده شد. پارامترهای برهم کنش مدل برای شش محلول،NaCl-Na2SO4-H2O ،NaCl-CaCl2-H2O ،CaCl2-CaSO4-H2O ،NaCl-KCl-H2O ، Na2SO4-CaSO4-H2O ،NaCl-CaSO4-H2O بهینه گردید و حلالیت نمکها در این سیستم ها پیش بینی شد. نتایج به دست
آمده با داده های آزمایشگاهی تطابق خوبی دارند.