مقاله توسعه معادله هاي همبستگي براي برآورد تلفات انتقال در رودخانه هاي فصلي حوزه آبخيز قره قوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: توسعه معادله هاي همبستگي براي برآورد تلفات انتقال در رودخانه هاي فصلي حوزه آبخيز قره قوم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلفات انتقال
مقاله رودخانه هاي فصلي
مقاله معادله هاي همبستگي
مقاله حوزه آبخيز قره قوم و حجم جريان بالادست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بمبئي چي ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در رودخانه هاي مناطق خشک جريان آب سطحي به طور دايمي برقرار نمي باشد و محدود به دوره هاي زماني كوتاه مدت مي شود كه پس از آن دوباره رودخانه خشك مي گردد. لذا هنگام وقوع سيلاب، حجم جريان در پايين دست به علت نفوذ به بستر رودخانه، کاهش مي يابد، که اين کاهش حجم، تلفات انتقال ناميده مي شود. در اين پژوهش سعي مي شود تا با توسعه معادله هاي همبستگي براي حوضه آبريز قره قوم در خراسان رضوي، تلفات انتقال در رودخانه هاي اين حوضه را برآورد نمود. براي اين منظور، اطلاعات موجود در ايستگاه هاي آب سنجي و ويژگي هاي فيزيکي رودخانه هاي کشف رود، کارده و زشک در اين حوضه استخراج، تحليل و مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور توليد معادله هاي همبستگي، تلفات انتقال در کيلومتر اول از ابتداي هر بازه به عنوان متغير وابسته معادله در نظر گرفته شد و چگونگي وابستگي آن به متغيرهاي مستقلِ حجم جريان بالادست، زمان تداوم جريان، شاخص رطوبت پيشين، هدايت هيدروليکي، شيب و عرض رودخانه مورد آزمايش قرار گرفت. در نتيجه اين پژوهش مشخص شد که موثرترين متغير مستقل در برآورد تلفات انتقال، حجم جريان بالادست مي باشد. سه معادله همبستگي (خطي و غيرخطي) براي پيش بيني تلفات انتقال بر حسب حجم جريان بالادست و عرض رودخانه، از ميان روابط موجود توصيه مي شوند. با استفاده از اين روابط مي توان تلفات انتقال را در انتهاي هر کيلومتر از مسير رودخانه، با داشتن حجم جريان در آغاز آن کيلومتر برآورد نمود. چنين روابطي مي توانند توسط بهره برداران منابع آب و طراحان سازه هيدروليکي استفاده شوند.