سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر میرسپاسی – عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزا

چکیده:

عنوان مقاله این توقع را در خواننده ایجاد می کندکه مقاله در نظر دارد به تمام تناقضات و برخوردهای نظری و مسایل و مشکلات اجرایی مقوله توسعه منابع انسانی در سطح جهان بپردازد و پاسخی جهان شمول برای حل معضلات توسعه منابع انسانی از تعریف انسان توسعه یافته گرفته تا چگونگی توسعه یافتن او بپردازد، که البته چنین مقوله ای می تواند هدف کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی باشد. ولی نه تنها این نگارش بتوان چنین ادعایی را نمی تواند داشته باشد بلکه برای پاسخگویی به مسایل توسعه منابع انسانی، در تئوری و همل یا تلاش ها ، پژوهش ها ، تحلیل ها ،کتاب ها و مقالات مفصل هم به راحتی پاسخگوی چنین هدفی نیست. شاید تا زمانی که از علت وجودی انسان و نقش آن درجهان هستی باورهای مشترک ایجادنشود پاسخی جهان شمول برای توسعه منابع انسانی نتوان ارایه نمود. معذالک تشکیل نهادها و سازمان های بین المللی و جنبش های بین الملی کار (ILO) ، رسیدن به فصل مشتارک های بیشتری را در مورد پذیرش مفهوم انسان توسعه یافته به وجود می آورد.