سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ناصر میرسپاسی – عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی، دکتری مدی

چکیده:

توسعه منابع انسانی در مفهوم توانمندسازی مدیران و کارکنان سازمانها از نظر علمی، مهارتی، بینشی و ایجاد و تقویت ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و بویژه سیاسی بعنوان بستر سازی ایجاد ارزش افزوده سرمایه های انسانی با نگرش به رویکرد جهانی مبتنی بر دانش، موضوع محوری مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
این تحلیل نظر که با استفاده از یافته های علمی و تحقیقاتی منابع متعدد ازجمله ارتباط تئوری سرمایه انسانی (Human Capital Theory) و توسعه منابع انسانی تنظیم و ارائه گردیده، با معرفی منابع انسانی عمده ترین دارائی های نامرئی سازمانها آغاز و با دیدگاه های مختلف و پارادایم های علوم انسانی، زمینه سازی و شیوه های مقتضی با رویکرد جهانی مبتنی بر دانش، پاره ای ازتناقضات و مشکلات توسعه همه جانبه جامعه، بویژه توسعه منابع انسانی در این راستا نتیجه گیریهائی ارائه شده است: نقش توسعه منابع انسانی در هر یک از زیر مجموعه های مدیریت منابع انسانی درچهار حوزه تامین و تعدیل منابع انسانی، بهسازیتوسعه منابع انسانی، نگهداری منابع انسانی در دوبعد تن و روان و بالاخره استفاده مطلوب و بهینه از منابع انسانی بعنوان راه کار جامع و همه جانبهتوسعه منابع انسانی توصیه شده است.
نهایتا بعنوان راه کارهایی برای سنجش و ارزشیای دارائی های انسانی در سازمان ها روش هایی پیشنهاد گردیده است.