سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش توسعه مبتنی بر دانایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی کشمیری – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان و رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
سیدمحمود حسینی – استاندارد استان اصفهان

چکیده:

قریب سه دهه است که پارکهای علم و فناوری مورد توجه جوامع بشری قرار گرفته اند. امروزه با توجه به عملکرد این پارکها و نقش انها در توسعه منطقه ای، پارکهای علم و فناوری به عنوان یک زیر ساخت در استراتژی توسعه مبتنی بر دانایی محسوب می شوند. بسط و گسترش مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در دو سال اخیر در کشور ما و پیش بینی های لازم در حمایت از این مراکز در برنامه چهارم توسعه نیازمندد ایجاد شناخت لازم از جایگاهپارکهای علم و فناوری، دربرنامه های کلان کشوری و منطقه ای، ماموریت های این سازمانها می باشد. مقاله حاضر ضمن مروری بر مولفه های اقتصاد دانایی محور و زیر ساخت های لازم برای رشد و توسعه این حوزه از اقتصاد این جایگاه و ماموریت ها مورد بررسی قرار گرفته اند. عملکرت هرک علمیتحقیقاتی اصفهان و تاثیر این عملکرد در تعامل متقابل مدیریت استان و شهرک به عنوان مطالعه موردی تجزیه و تحلیل شده اند. مطالعه حاضر مبین جهت گیری صحیح شهرک در برنامه های کاری خود انطباق این برنامه ها باجهتگیری های توسعه ای استان و استقبال مدیریت استان از این روند می باشد و در پایان ضرورت استمرار این رویه را در آینده نیز نتیجه گیری می نماید.