سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام اردبیلی – پژوهشگاه نیرو گروه سازه

چکیده:

آنالیزاعتمادپذیری سازه یکی از معتبرترین راه حل ها برای ارزیابی احتمالاتی رفتار سازه است. در این روش مدلهای احتمالاتی مناسبی به هر یک از متغیرهای موجود در مساله نسبت داده می شود و در نهایت ایمنی سازه توسط عددی که شاخص اعتمادپذیری نام دارد، کمیت گذاری می شود. برای مدلسازی عدم قطعیت موجود در بار گذاری برج ها خطوط انتقال نیرو ناشی از بار باد و یخ بر روی آمار هواشناسی ۵۰ ساله هشت شهر کشور تحلیل آماری انجام گرفته و توابع چگالی احتمال و پارامترهای مربوطه برای کمیت های باد معمولی، باد شدیدی، یخ معمولی و یخ سنگین استخراج شده است. به منظور آنالیز اعتمادپذیری برج های خطوط انتقال نیرو، بر اساس روش نمونه برداری Latin hypercube نرم افزار STRAS در محیط VB توسعه یافته است. ورودی این نرم افزار شامل سه فایل مجزا است. در فایل نخست هندسه سازه تعریف می گردد و مشخصات عمومی بارگذاری دکل و مشخصات مقاطع بکار رفته در فایل دوم ارایه می شوند.در فایل سوم؛ مقادیر تولید شده برای کمیت های احتمالاتی شامل مدول ارتجاعی و تنش تسلیم مصالح، سرعت های معمولی و شدید باد و ضخامت های معمولی و سنگین یخ معرفی می شوند. خروجی این نرم افزار شامل نمایش گرافیکی احتمال خرابی اعضا در صفحه فعال مدهای خرابی سازه و احتمال خرابی سازه است. در خاتمه نتایج حاصل از تحلیل قابلیت اعتماد برج ۴۰۰ کیلوولت دو مداره گلپایگان-گدارلندر توسط نرم افزار STRAS ارائه شده است.