سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام اردبیلی – پژوهشگاه نیرو، گروه سازه ایران

چکیده:

آنالیز اعتمادپذیری سازه یکی از معتبرتـرین راه حـل هـا بـرا ی ارزیابی احتمالاتی رفتار سازه است . در ایـن روش مـدل هـای احتمالاتی مناسبی به هر یک از متغیرهـای موجـود در مسـئله نسبت داده می شود و در نهایت ایمنی سازه توسط عددی کـه شاخص اعتمادپذیری نام دارد، کمیت گذاری مـی شـود . بـرای مدلسازی عدم قطعیت موجود در بارگذاری برج های خ طـوط انتقال نیرو ناشی از بار باد و یخ بر روی آمـار هواشناسـی ۵۰ ساله هشت شهر کشور تحلیـل آمـاری انجـام گرفتـه و توابـع چگالی احتمال و پارامترهای مربوطـه بـرای کمیـت هـای بـاد معمولی، باد شدید، یخ معمولی و یخ سـنگین اسـتخراج شـده است . به منظور آنالیز اعتمادپذیری بـرج هـای خطـ وط انتقـال نیــرو، براســاس روش نمونــه بــرداری Latin hypercubeنرم افزار STRAS در محیط VB توسعه یافته است . ورودی این نرم افزار شـامل سـه فایـل مجـزا اسـت . در فایـل نخست هندسه سازه تعریف می گـردد و مشخصـات عمـومیبارگذاری دکل و مشخصات مقـاطع بکـار رفتـه در فایـل دوم
ارایــه مــی شــوند . در فایــل ســوم؛ مقــادیر تولیــد شــده بــرای کمیت های احتمالاتی شامل مـدول ارتجـاعی و تـنش تسـلیممصالح، سرعت های معمـولی و شـدید بـاد و ضـخامت هـای معمولی و سنگین یخ معرفی می شوند . این فایل خـود توسـط نرم افزار دیگری که قبلا توسعه یافته اسـت، تولیـد مـی گـردد . خروجی این ن رم افزار شامل نمایش گرافیکـی احتمـال خرابـی اعضا در صفحه فعال و مدهای خرابی سازه است