مقاله توسعه نظريه عمل منطقي با سازه خودکار آمدي و مقايسه برازش و پيش بيني کنندگي آن با نسخه اوليه اين نظريه با روش تحليل مسير، براي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۴۴ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: توسعه نظريه عمل منطقي با سازه خودکار آمدي و مقايسه برازش و پيش بيني کنندگي آن با نسخه اوليه اين نظريه با روش تحليل مسير، براي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدي
مقاله نظريه عمل منطقي
مقاله سوء مصرف مواد مخدر
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاووسي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: طارميان فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: غفراني پور فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين مطالعه توسعه نظريه عمل منطقي با اضافه کردن سازه خودکار آمدي و مقايسه آن با نسخه اوليه نظريه با استفاده از روش تحليل مسير است.
روش کار: در اين مطالعه تحليلي، ابزار اين مطالعه براساس دو راهنماي معتبر براي طراحي سوالات نظريه مذکور و همچنين ابزارهاي موجود خودکار آمدي و پس از بررسي روايي و پايايي طراحي و تدوين گرديد. جامعه مورد مطالعه ۴۳۳ نوجوان ۱۵ تا ۱۹ ساله تهراني بودند که به طور تصادفي انتخاب شده و به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. سپس داده ها با روش تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: براساس نتايج نشان داده شد نظريه عمل منطقي همراه با سازه خودکار آمدي از برازش (توان پيش بيني) بهتري نسبت به نسخه اصلي برخوردار است. همچنين سازگار با نتايج اين تحقيق، خودکار آمدي به عنوان سازه اي موثر در برازش الگو و همچنين قوي ترين پيش بيني کننده قصد رفتاري (β=۰٫۳۵) و رفتار (β=۰٫۲۰) پديدار گشته و الگوي حاصل %۲۸ از واريانس رفتار و %۳۶ از واريانس قصد را پوشش داد.
نتيجه گيري: با اضافه شدن سازه خودکار آمدي به نظريه عمل منطقي اين نظريه توسعه يافته و قدرت پيش بيني کنندگي آن نسبت به نسخه اصلي آن ارتقا يافت.