سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مومنی رق آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان گروه عمران
علیرضا بقراط – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی گروه عمران

چکیده:

در خاکهای با درجه اشباع کمتر از ۸۵(و گاهی ۹۰) درصد، در اثر شیبهای هیدرولیکی، دو فاز پیوسته آب و هوا جریان می یابند. در روش جریان دو فازی دو معادله دیفرانسیل برای بیان تحکیم یک بعدی خاکهای غیر اشباع فوق ارائه شده است. با توجه به اینکه در این معادلات اثرات تغییرات ضرائب نفوذپذیری اعمال نگردیده است و همچنین ضرائب نفوذپذیری فازهای آب و هوای خاک غیر اشباع در طی فرایند تحکیم تغییر می کنند لذا در این مقاله ابتدا اثرات تغییرات ضرائب نفوذپذیری در معادلات فوق اعمال گردیده است. سپس معادلات حاصله با شیوه تفاوت محدود حل شده اند. در پایان بکارگیری معادلات حاصله برای تحکیم در زمان ساخت خاکریزهای متراکم شده در حد رطوبت بهینه پیشنهاد گردیده است.