سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید نوجوان – استادیار و مسئول پژوهشی گروه تولید صنعتی، بخش مهندسی صنایع، دانشکده ف

چکیده:

در این مقاله نمودارهای کنترل منطقه ای ) (ZCC با استفاده از تابع تبـدیل توسـعه داده شـده انـد . نمودارپیـشنهادی ، نمـودارک نترل منطقه ای پیوسته ) (CZCC نامیده شده و برای بررسی عملکرد آن، مقادیر طول متوسط دنباله ) (ARL این نمودار با نمودار کنتـرل منطقه ای معمولی و نمودار جمع تجمعی ) (CUSUM مقایسه شده است . این مقایسه نـشان مـی دهـد کـه عملکـرد نمـودارکنترل
منطقه ای پیوسته با و بدون وضعیت واکنش اولیه سریع ) (FIR از نمودار کنترل منطقه ای معمولی بهتر می باشد . همچنین عملکـرد نمودارکنترل منطقه ای پیوسته با وضعیت FIR به صورت مطلق از نمودار جمع تجمعی بهتر بـوده و بـدون وضـعیت FIR نیـز در تشخیص تغییرات کوچک و بزرگ عملکرد بهتری از نمودار CUSUM دارد . با توجه به این نکته که نمودار CUSUM را می تـوان حالت خاصی از نمودارکنترل منطقه ای پیوسته دانست ، استفاده از نمودار پیشنهادی باعث افزایش کارایی و انعطاف پذیری در کنترل فرآیند می گردد .