سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید نوجوان – استادیار و مسئول پژوهشی گروه تولید صنعتی، بخش مهندسی صنایع، دانشکده ف

چکیده:

در این مقاله نمـودار میـانگین متحـرک مـوزون نمـایی ) ) EWMA بـا اسـتفاده از تـابع تبـدیل توسـعه داده شـده و نمـودار پیشنهادی نمودار میانگین متحرک موزون نمایی امتیازی ) ) SEWMA نامیده شده است . برای بررسی عملکرد این نمودار، مقادیر طول متوسط دنباله ) ) ARL آن با نم ودار میانگین متحرک موزون نمایی مقایسه شده است . محاسبات نشان مـی دهـد که عملکرد نمودار SEWMA برای تشخیص تغییرات کوچک و بزرگ در فرآینـد ، از نمـودار EWMA بهتـر مـی باشـد . همچنین برای نمودار پیشنهادی یک وضعیت واکنش اولیه سریع ) ) FIR نیـ ز طراحـی شـده و نقـش آن در بهبـود عم لکـرد نمودار بررسی گردیده اسـت . چـون نمـودار EWMA حالـت خاصـی از نمـودار SEWMA مـی باشـد، اسـتفاده از نمـودار پیشنهادی، موجب انعطاف بیشتر در انتخاب نمودار کنترلی مناسب و افزایش کاربرد این نمودار در کنترل فرآیند می گردد .