سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

هدایت کارگر شورکی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، رئیس گروه برنامه ریزی، بودجه، تشکیلات و نو

چکیده:

رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۸۶ را به نام سال وحدت ملی و انسجام اسلامی مزین نمودند و این موضوع خود نشان دهنده اهمیت و ضرورتش در شرایط فعلی جامعه است و لذا باید به راهکارهایی اجرایی برای تحقق و توسعه آن اندیشید. در این مقاله سعی می شود تا فرضیه ارتباط بین جریان تحول در نظام اداری کشور با فرایند تقویت وحدت ملی بررسی شده و زمینه های کمک رسانی تحول اداری به وحدت ملی بازشناسی و معرفی شوند. بااین هدف ابتدا با مروری بر مبنای نظری و ادبیات تئوریک موجود به ارائه تعریف مفهوم وحدت ملی و بیان جایگاه، اهمیت و کارکردش پرداخته می شود. در ادامه، دیدگاه های متنوع موجود در مورد اجزا و عناصر وحدت ملی به صورتی جامع خلاصه سازی و ارائه شده و مهمترین چالشها یا موانع توسعه وحدت ملی نیز احصا می گردند.
بررسی وضعیت و تاریخچه مفهوم وحدت ملی در کشور ایران بهمراه خلاصه سازی راهکارهای پیشنهاد شده برای تقویت و توسعه آن در کشور که حاصل مطالعه اسناد کتابخانه ای موجود است در قسمت بعدی مقاله ارائه خواهد شد و پس از آن با کاوشی در نظام حقوقی توسعه کشور، جایگاه این مفهوم در مجموعه قوانین توسعه کشور از جمله سند چشم انداز و نیز قانون برنامه چهارم توسعه کشور به تصویر کشیده میشود. در بخش دیگر مقاله برنامه جامع تحول در نظام اداری کشور مورد بازکاوی و بازنشانی قرار گرفته و ابعاد و اهداف آن تشریح می شود و اجزا و عناصر کلیدی آن احصا می گردند. سپس با مقایسه دو رویکرد تحول اداری و وحدت ملی تلاش می شود تا ارتباط بین مفاهیم عناصر کلیدی این دو جریان تبیین گردد. در قسمت پاینی مقاله نیز ضمن جمع بندی کلی و مطالب ارائه شده، برخی پیشنهادهای کاربردی برای بهره برداری بهینه از یافته های این تحقیق، ارائه خواهد شد.