مقاله توسعه و ارزيابي روش هاي تشخيص کوبش با استفاده از منحني تغييرات فشار درون استوانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات موتور از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: توسعه و ارزيابي روش هاي تشخيص کوبش با استفاده از منحني تغييرات فشار درون استوانه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشخيص کوبش
مقاله فشار درون استوانه
مقاله حد مجاز
مقاله شدت کوبش
مقاله موتور بنزيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاكايي اميرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مومني موحد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش هاي زيادي براي تعيين شدت کوبش با استفاده از علامت فشار درون استوانه وجود دارند و هدف اصلي در اين مقاله توسعه و ارزيابي اين روش ها با استفاده از اجراي آزمون در اتاق آزمون مجهز به لگام ترمز با موتور ملي است. در ابتدا تمامي روش هاي تعيين شدت کوبش بررسي ميشود و با استفاده از مقايسه نتايج آزمون در شرايط ثابت، روش هاي بهينه معرفي مي شوند. پس از تعيين شدت کوبش با روشي مناسب، بايد حد مجازي براي آن تعريف کرد که مرز وقوع کوبش را مشخص نمايد. روش هاي مختلفي براي تعيين حد مجاز شدت کوبش، در چرخه هاي مجزا و يا محاسبه اي آماري از چند چرخه، ارايه شده است.
براي ارزيابي دو روش تشخيص کوبش، مي توان يکي را به عنوان روش مرجع انتخاب نمود و ديگري را با آن مقايسه کرد. براي انتخاب عوامل بهينه محاسباتي، منحني هاي ضريب ارتباطي را بر حسب دو عامل انتخابي ترسيم نمود و نقطه اي که بيشترين ضريب را دارد، به عنوان نقطه بهينه انتخاب مي شود.
نکات مهمي براي پردازش اطلاعات حسگرها وجود دارند، از جمله آنها مي توان به تبديل فوريه سريع و صاف شدن رقومي اشاره کرد که نحوه محاسبه و کاربرد آنها بررسي شده است. تبديل فوريه سريع، بسامد اصلي نوسانات علامت ورودي را مشخص مي کند و صاف شدن رقومي نوسانات ايجاد شده با بسامد هاي غير دلخواه را حذف مي نمايد.
با بررسي نتايج آزمونها مشخص مي شود که کوبش در بسامد هايي خاص به علت مدهاي ارتعاشاتي صوتي در محفظه احتراق رخ مي دهد و روش هايي براي پيش بيني و محاسبه اين بسامد ها ارايه شده است. توجه شود که بسامد اصلي نوسانات ايجاد شده در اثر کوبش براي اين موتور حدود ۸ کيلو هرتز است. به طور کلي تعيين دقيق اين بسامد ها براي بررسي اثر صاف شدن و مکان بهينه قرارگيري حسگر فشار استوانه، کاربرد زيادي دارند.