مقاله توسعه و كاربرد مدل رايانه اي مديريت و برنامه ريزي آبياري مزرعه گندم بر اساس بيلان آب در خاك و بارش موثر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: توسعه و كاربرد مدل رايانه اي مديريت و برنامه ريزي آبياري مزرعه گندم بر اساس بيلان آب در خاك و بارش موثر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارش موثر
مقاله كمبود رطوبتي خاك
مقاله تبخير – تعرق
مقاله بيلان آب در خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهبد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سپاسخواه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منفرد مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده بهينه از نزولات جوي، منجر به توسعه سطح زير كشت و امكان تخصيص منابع آب موجود به مصارف ديگر مي گردد كه در نهايت منجر به توسعه اقتصادي خواهد شد. يكي از روش هاي موثر در اين زمينه، استفاده از مدل هاي شبيه سازي مديريت آب خاك و زمان بندي آبياري مي باشد. در اين پژوهش مدل رايانه اي براي مديريت و برنامه ريزي آبياري مزارع بر اساس بيلان آب خاك و بارش، كه قبلا تهيه شده بود، تكميل گرديد و براي مزرعه گندم در منطقه باجگاه به كار برده شد. هم چنين تاثير مقدار ذخيره رطوبت در حداكثر عمق خاك ناحيه ريشه در مقدار آب آبياري بررسي شد. مدل مورد نظر در محيط برنامه نويسي Visual Basic .Net نوشته شده است. مدل تهيه شده براي ۱۳ سال آمار هواشناسي منطقه باجگاه كه كامل تر بودند، به كار برده شد. مدل در دو حالت كه باران موثر كمبود رطوبتي خاك (نسبت به حالت ظرفيت زراعي) تا حداكثر عمق ريشه را جبران مي نمايد (حالت دوم) نسبت به حالتي كه باران موثر تنها كمبود رطوبتي خاك تا عمق ريشه روزانه را جبران مي كند (حالت اول) اجرا شد. در حالت دوم، مقدار آب آبياري و تعداد دفعات آبياري نسبت به حالت اول كاهش يافته است. چنانكه ميانگين مقدار آبياري فصلي از ۷۰۶٫۸ به ۵۶۹٫۲ ميلي متر و ميانگين تعداد دفعات آبياري فصلي از ۸ بار به ۶ بار كاهش يافته اند. هم چنين ميانگين نسبت باران موثر به كل مقدار باران از ۴۶٫۳۱ درصد به ۷۳٫۶ درصد افزايش يافته است. با احتمال %۸۰، در حالت اول با احتساب ۱۰۸٫۹ ميلي متر بارش موثر نياز به ۹ بار آبياري و ۷۵۷٫۷ ميلي متر آب آبياري نياز است و در حالت دوم با احتساب ۲۳۶٫۷ ميلي متر بارش موثر به ۷ بار آبياري و ۶۳۶٫۹ ميلي متر آب آبياري نياز است. با احتمال %۵۰، در حالت اول با احتساب ۱۶۵٫۶ ميلي متر بارش موثر به ۸ بار آبياري و ۷۱۲٫۶ ميلي متر آب آبياري نياز است و در حالت دوم با احتساب ۲۹۲٫۱ ميلي متر بارش موثر به ۶ بار آبياري و ۵۴۵٫۱ ميلي متر آب آبياري نياز است. در نهايت نشان داده شد كه با استفاده از اصول ساده مديريتي مي توان از مصرف بيش از اندازه آب آبياري جلوگيري نمود.