سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید ملک جعفریان – دانشجوی دکترا گروه مکانیک ، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود پسندیده فرد – استادیار گروه مکانیک ، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله جریان های گردابه غالب دوبعدی مورد بررسی قرار می گیرد، اندازه گردابه ها توسط سه پارامتر تسخیر ورتیسیته متغیر ارائه شده ، کنترل می شود. این پارامتر ها، دارای بعد سرعت بوده و بر مبنای سه طرح اتلاف مصنوعی تعریف می شوند. پارامترهای تسخیر منتج شده، توابعی از ماتریس های ژاکوبین شارو یا شعاع ضمنی آنها می باشد. بنابراین بطور ضمنی اثرات اندازه گره ها و خصوصیات محلیجریان را شاملهستند. قابلیت و کارایی پارامترهای تسخیر جدید برای جریان های دو بعدی شامل گردابه منتقله در جریان یکنواخت و جریانپایه مافوق صورتمورد بررسی قرار می گیرد. همچنین اثر طرح های اتلافی مختلف بر حل، مورد تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاکی از موفقیت نسبی طرح های ارائه شده است.