سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اصغر منتظر – استادیار گروه مهندسی و آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

شیوه آنالیز حساسیت، شیوه نوینی است که از اواخر دهه نود میلا دی به منظور مطالعه جریان شبکه های آبیاری مطرح گردیده و در حال حاضر مراحل توسعه خو د را طی می نماید . این تحقیق با هدف توسعه شاخص های حساسیت هیدرولیکی در سه سطح سازه، بازه و مجموعه ای از بازه ها ی کانال و ارائه مدل تحلیل فرآیند تنظیم و توزیع جریان در شبکه های آبیاری با استفاده از این شاخص ها تعریف و انجام گردید. بدین منظور با شبیه سازی کانال وادودار توسط مدل Sobek و روابط توسعه داده شده، مقادیر کمی شاخص های حساسیت در هر یک از سطوح فوق برای گزینه های حداقل و حداکثر دبی بهره برداری کانال، محاسبه و بر اساس آن به رفتارسنجی جریان کانال پرداخته شد . نتایج نشان داد، شاخص های حساسیت و مدل ارائه شده در این تحقیق، ازکارآیی مناسبی در تحلیل و پیش بینی وضعیت جریان کانالهای آبیاری و مطالعه گزینه های مختلف بهره برداری برخوردار می باشد. با محاسبه مقادیر کمی شاخص های حساسیت معرفی شده، ضمن فراهم آمدن امکان ارزیابی پتانسیل پاسخگویی (زمانی) سیستم به اختلالات؛ امکان برآورد دقّت عملیات بهره برداری و شیوه و فرکانس مناسب بهره برداری سازه ها میسر شده که بدین ترتیب زمینه دستیابی به فرآیند بهره برداری مطلوب و کارآی شبکه های آبیاری نیز فراهم می گردد. ازاینرو کاربرد مدل آنالیز حساسیت پیشنهادی ، علاوه بر استفاده در طراحی شبکه های آبیاری، در مطالعه جریانهای غیردایمی ناشی از تغییرات نیاز دوره بهره برداری این سیستمها نیز قابل توصیه می باشد.