مقاله توسعه يافتگي و مشاركت سياسي در ايران: بررسي تطبيقي درون كشوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۲۱۵ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: توسعه يافتگي و مشاركت سياسي در ايران: بررسي تطبيقي درون كشوري
این مقاله دارای ۴۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راي دهي
مقاله مشاركت سياسي
مقاله نوسازي (مدرنيزاسيون)
مقاله توسعه
مقاله صنعتي شدن
مقاله شهري شدن
مقاله تركيب طبقاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معمار رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه پردازان اصلي نوسازي (مدرنيزاسيون)، پيوندي وثيق ميان توسعه اجتماعي ـ اقتصادي و ميزان مشاركت شهروندان در تعيين سرنوشت سياسي خويش مي بينند. مدعاي متاخرتر در نظريه نوسازي آن است كه مولفه هاي توسعه يافتگي يك جامعه، به ويژه برحسب ميزان صنعتي شدن، شهري شدن و باسوادي، علاوه بر آن كه في نفسه تقويت كننده مشاركت سياسي اند، به نحو غيرمستقيم از طريق برخي هم افزايي ها، و نيز به واسطه تغيير تركيب طبقاتي جامعه به نفع طبقات متوسط، موجب تقويت مشاركت انتخاباتي مي شوند. ما در اين پژوهش، ادعاهاي مذكور را در يك بررسي تطبيقي درون كشوري با واحد تحليل «شهرستان» و در كشور درحال توسعه اي مانند ايران، به محك تجربه زده ايم. متغير وابسته تحقيق، نرخ راي دهي در انتخابات رياست جمهوري؛ مقطع زماني مورد مطالعه شامل يك دوره زماني شانزده ساله (۱۳۸۴-۱۳۶۸)؛ جامعه آماري تحقيق شامل كليه شهرستان هاي كشور بوده است. در مجموع، سه فرضيه از ده فرضيه مستخرج از نظريه نوسازي، تاييد شدند و توان تبييني اين الگوي تحليلي نزديك به يك چهارم كل واريانس محاسبه گرديد.