مقاله توسعه يك مدل آماري چندمتغيره به منظور رتبه بندي شركتهاي كشت و صنعت تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي بر اساس عملكرد مالي سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: توسعه يك مدل آماري چندمتغيره به منظور رتبه بندي شركتهاي كشت و صنعت تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي بر اساس عملكرد مالي سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شركتهاي كشت و صنعت
مقاله طبقه بندي
مقاله رتبه بندي
مقاله عملكرد مالي شركت
مقاله مدل آماري چندمتغيره
مقاله مدل عاملي – خوشه اي
مقاله مدل تشخيصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سيدجوادي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به كارگيري و توسعه مفاهيم تجربي موجود درحوزه سنجش عملكرد مالي بر اساس شاخصهاي حسابداري به منظور محاسبه مدل رتبه بندي و ارايه نتايج در ترسيم وضعيت براي ساماندهي تعدادي از شركتهاي كشت و صنعت وزارت جهاد كشاورزي از اهداف اصلي اين تحقيق محسوب مي گردد.
در پيمايش اوليه به منظور شناخت كارا از متغيرهاي پر اهميت، ۲۸ شاخص مالي در چهار گروه پس از حذف داده هاي مفقوده در ده شركت انتخاب شده و براي ورود به مدل آماري عاملي – خوشه اي و سپس مدل تشخيصي استفاده مي شود.
بر اساس نتايج حاصل از حل آزمونهاي فوق در سال ۱۳۸۴، دو مولفه مشترك پس از انجام دوران واريماكس، از ميزان ۹۵ درصد واريانس تجمعي برخوردار بوده، ضمن آنكه تمامي شركتها در چهار خوشه به وسيله مدل خوشه اي توزيع شده اند و نتايج حاصل در تاييد اثرگذاري مولفه ها نيز درميزان اختلاف خوشه ها توسط تحليل تشخيصي به طور كامل تاييد گرديد. تمامي فرايند فوق به منظور دستيابي نتايج قويتر براي سال ۱۳۸۵ نيز تكرار و سپس مقايسه شد.
در نهايت، مي توان گفت كه پيش از اقدام به انتقال شركتها و براي افزايش ضريب موفقيت، مي بايست دو ديدگاه مدنظر قرار گيرد: ۱٫ تشريح و سنجش دقيق حوزه فعاليتهاي شركتها و ۲٫ محاسبه ميزان درجه رقابت پذيري شركتها.