مقاله توسعه يك مدل رياضي براي تعيين ارزش سازه اي ژئوتكستايلهاي مورد استفاده در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۳۴۱ تا ۳۵۱ منتشر شده است.
نام: توسعه يك مدل رياضي براي تعيين ارزش سازه اي ژئوتكستايلهاي مورد استفاده در ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصالح ژئوتكستايل
مقاله دستگاه افت و خيزسنج ضربه اي
مقاله ارزش سازه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شاهي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: خاني سانيج حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند دهه اخير استفاده از ژئوتكستايلها جهت كاهش ضخامت روكش آسفالتي مورد توجه محققين قرار گرفته است، بنابراين تعيين ارزش سازه اي مصالح ژئوتكستايل در روسازيها از اهميت قابل توجهي برخوردار است. روش اندازه گيري افت و خيز ضربه اي (FWD2) متداول ترين روش غيرمخرب ارزيابي سازه روسازي است. در اين پژوهش براي ارزيابي ارزش سازه اي مصالح ژئوتكستايل، ۱۲ قطعه، هر كدام با طول در حدود ۱۵۰ متر در جاده قديم قم- تهران مورد مطالعه ميداني قرار گرفتند. در هريك از اين قطعه ها در دو مرحله (قبل و بعد از اجراي لايه روكش) و در هر مرحله حداقل ۱۲ مورد آزمايش افت و خيز ضربه اي انجام شد و با نتايج آنها ضخامت روكش تعيين گرديد. با استفاده از داده هاي آزمايش افت و خيز ضربه اي در پنج قطعه از جنس آسفالت، مدلي براي ارزيابي سازه اي روكش آسفالتي براي نخستين بار در اين زمينه ايجاد گرديد. در ۷ قطعه ديگر انواع ميان لايه هاي ژئوتكستايل ايراني و خارجي كه در كشور كاربرد بيشتري داشتند اجرا شدند و با استفاده از مدل به دست آمده، ارزش سازه اي آنها مشخص شد. بر اساس نتايج اين پژوهش ميانگين ارزش سازه اي مصالح ژئوتكستايل برابر ۲٫۹۲ سانتيمتر ضخامت آسفالت گرم است، در حالي كه اين ميانگين براي ژئوتكستايلهاي ايراني برابر با ۲٫۴۷ سانتيمتر است.