مقاله توسعه يک روش عددي حجم محدود براي ارزيابي عملکرد هيدروديناميکي سازه هاي دريايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي دريا از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: توسعه يک روش عددي حجم محدود براي ارزيابي عملکرد هيدروديناميکي سازه هاي دريايي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حجم محدود
مقاله هيدروديناميک عددي
مقاله شبکه هاي روي هم
مقاله سطح آزاد
مقاله ضرايب برا و پسا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي روزبه
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي فر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، توسعه يک روش عددي به منظور ارزيابي عملکرد هيدروديناميکي سازه هاي ساحلي و فراساحلي صلب ثابت يا متحرک، در جريان گذراي تک فازي يا دوفازي سيالات لزج و تراکم ناپذير، با جزئيات ارايه شده است. براي اين منظور، با انتخاب گسسته سازي حجم محدود و چيدمان هم مکان، يک روش گام جزيي در حل ميدان سرعت و فشار و يک روش حجمي در ارايه سطح آزاد پياده شده است. دامنه محاسباتي دوبعدي، بر اساس رويکرد شبکه هاي روي هم – شامل يک شبکه زمينه غيريکنواخت کارتزين و يک شبکه رو افتاده از سلول هاي چهار وجهي – گسسته شده است. با توسعه کد بر اساس الگوريتم و حل مسايل نمونه، صحت و دقت رويکرد ارزيابي گرديده است. بدين ترتيب، يک روش عددي قوي در حل مسايل پيچيده هيدروديناميک، همراه با قابليت توسعه ساده به فضاي سه بعدي معرفي شده است. بدين ترتيب، امکان بررسي مسايل هيدروديناميکي در فضاي دوبعدي فراهم آمده و بر اين اساس، نياز به توسعه کد به فضاي سه بعدي وجود دارد. به علاوه، اثر آشفتگي بايد اضافه شود. لازم به ذکر است که در انتقال تمامي متغيرهاي ميدان جريان دوفازي، از يک رويکرد ساده غيربقائي استفاده شده است. دستگاه معادلات جبري حاصل از شبکه هاي مختلف نيز، براي هر متغير به صورت همزمان حل شده تا کوپل قوي بين شبکه ها برقرار شود. به علاوه، ترکيب اجزاء الگوريتم حاضر متفاوت با تحقيقات پيشين بوده و کارآمد مي باشد.