سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
هادی عفیفیان – کارشناس ارشدمهندسی عمران مدرس دانشگاه علم وهنریزد
مهدی یزدیان – کارشناس ارشدعمران هیئت علمی دانشگاه علم و هنریزد
رامینا رشتچی – کارشناس ارشدمهندسی عمران مدرس دانشگاه علم وهنریزد

چکیده:
ساختمان سازی درطول سالهای اخیر باپیشرفت فوق العاده ای درطراحی و تکنولوژ نوین مواجه شده که این امرکاهش آلودگیهای زیست محیطی و تبعات ایجادمحیط سالم تر درداخل و خارج ساختمان ها را درپی دارد الودگی هایی که چه براثرتخری و تجدید ساخت ساختمان ها و چه کیفیت هوا و خاک و مصرف انرژیهای غیرپاک را درپی داشته است ساختمان های سبز green building که تحت عنوان ساختمانهایسازگار بامحیط زیست نیز معروف هستند ازجمله سازه هایی هستند که امکان بهره برداری بهینه ازمنابع ارزشمند طبیعی همانند انرژی اب بادوخورشید و .. درکنار مصالح موثر و قابل بازیافت ساختمانی را مهیا می کنند این امر با گسترش احداث ابنیه باتکنولوژی سبز دربخشهایه دولتی وخصوصی و استقبال صنعتگران و متخصصان ساختمانی نیاز به تدوین برنامه ای مدون را اجتناب ناپذیر نمود بدین منظور درشورای ساختمان سبز ایالت متحده USGBC:U.S.green uilding councilبرنامه ای تدوین شد تااصول بهره برداری ازساختمانهای سبز که درواقع پاسخی به اهمیت صنعت ساختمان سازی بارویکرد حل مشکلات محی طزیست شامل تغییر جهانی شرایط آب وهوایی مصرف غیراقتصادی و نادرست منابع طبیعی و تهدیدات ایجادشده برای سلامتی انسان رادرکل گیتی قابل استفاده گرداند دراین مقاله به بررسی اجمالی این ایین نامه می پردازیم