سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرحسین ناظمی – گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

مدیریت پایدار به معنی مدیریت درازمدت است. سیستم های منابع آبی را که قادرند تقاضاهای متغیری رادر زمان بدون از بین رفتن سیستم آنها براورده کنند پایدار می نامند تعریف مدیریت منابع آب بسته به استفاده های متعدد از این منابع با ارزش: تولید نیرو، آبرسانی ( کشاورزی، صنعتی و مسکونی) ، تفریحی و اکولوژیکی متغیر می باشد. بیشتر این استفاده ها مستلزم این است که مدیریت سیستمهای منابع آب در برگیرنده کنترل، بهبود یا حفاظت کمیت و کیفیت آب موجود باشد. چون پایداری تابعی از اهداف مختلف اقتصادی، زیست محیطی، اکولوژیکی ، اجتماعی، و فیزیکی است بنابراین منابع آب باید یک فرایند تصمیم گیری چند جانبه باشد. مشخصات، مدیریت موفق اب یکی از راه حلهای توسعه پایدار این منابع میباشد. این مقاله راه حلی را برای مدیریت پایدار منابع آب تعریف می کند این راه حل مبتنی بر یک سیاست علمی می تواند توسعه یافته و پایداری منابع اب را تضمین کند. مدیریت یکپارچه منابع آب از درک جامع فرایندهایی که در سیستم های منابع آب اتفاق می افتند مشتق می شود. این اساس گسترش اقدامات مدیریتی مناسب، به عنوان مثال، برای مدیریت ریسک در کوتاه مدت و درازمدت، سیستمهای زود هشداردهنده و آمادگی برای وضعیتهای اضطراری را تامین می کند این ساختاردر زمینه هایی که در آنجا مسائل قابل ملاحظه منابع آب پیش می ایند، شامل ضریب اطمینان در تامین آب و خشکسالی ، می تواند استفاده شود.