سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدحسین محمدیان شوئیلی – کارشناس ترویج و مشارکت مردمی اداره کل منابع طبیعی گیلان

چکیده:

جنگلها و مراتع از مظاهر زیبائی طبیعت و نمادی از سرسبزی، صلح، امنیت، پیشرفت وتوسعه ملتها به شمار می روند. با اغاز صنعتی شدن ، هجوم انسان به سمت طبیعت بصورت تصاعدی افزایش یافته و موجب تخریب و کاهش سطح منابع طبیعی تجدید شونده و همچنین نقصان تولید در واحد سطح گشته است. روندتخریب جنگلها و مراتع یک معضل جهانی می باشد و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در سالهایاخیر سیل، آلودگی هوا، خشکسالی، فرسایش خاک، کاهش سطح سفره آب های زیر زمین و … دامنگیر کشورمان شده است. علیرغم اقدامات انجام گرفت دولت برای کنترل عوامل تخریبو حفظ و احیاء منابع طبیعی متاسفانه اثرات ناشی از تخریب همچنان به عنوان یک عامل محدود کننده رشد و توسعه درکشور بحساب می اید.
در جهان امروز منابع طبیعی کشورها ازحالت درون مرزی خارج گردیده و حالت جهان شمولی به خودگرفته است. بطویکه تمامی جوامع امروزه، بنحوی به یکدیگر وابسته است و ادامه حیات انسانها نیز در آینده ارتباط مستقیم با نحوه برخوردد جامعه کنونی با منابع طبیعی دارد.