سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آتوسا بیک دلی – عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
فریده اسدیان – دانشجوی دکترای جفرافیای طبیعی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدآمنه سجادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

توسعه پایدارجدیدترین شعارجنبش زیست محیطی در سطح جهان است که بر پیامدهای زیست محیطی ناشی از رشد بی رویه جمعیت و توسعه اقتصادی کشورها در سطوح بین المللی و منطقه ای تاکید دارد. امروزه توجه به توسعه پایداربیش از آنکه در کشورهای پیشرفته مطرح باشد در کشورهای جهان سوم مد نظر است. علت توجه روزافزون به مساله توسعه پایدار,به ویژه در این کشورها,محدود بودن امکانات ونامحدود بودن نیازها ودر خواست های بشر است
ترسیم چشم انداز در افق بلند مدت و گسترش قزن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت, توسعه بازارها,ظهورو رواج فناوری های برتر جهان در تجارت است,شرط توفیق در این عرصه بهره گیری از فرصت ها و رویارویی با رویکردی راهبردی نسبت به تشخیص شرایط ایجاب می کند که فرآیندتوسعه اقتصادی-اجتماعی با ترکیب و روند مناسبات سیاسی-اقتصادی جهانی و منطقه ای و جدید بین المللی با شناخت و دگرگونی ها در مهمترین مسایل و تنگناهای اقتصاد ملی , مسیر انجام تحولات ساختاری-فناوری و همچنین با نگرش به پاسخگویی به الزامات رشدوتوسعه پایدار کشور باشد .یکی از راه های رسیدن به توسعه در جهان سوم این است که ویژگی های توسعه درآن تراوش کندودر فرهنگ مردم رسوخ یابد. شناخت اصولی و تحولات و اصلاحات اقتصادی-اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی رسیدن به این مهم را هموار می کند. در این مقاله تاریخچه, مفهوم توسعه پایدار, اهداف توسعه پایدار, توسعه پایدارواقتصاد,توسعه پایدارو فرهنگ, عوامل اجتماعی و توسعه پایدار, توسعه پایداربا تاکید بر عامل انسانی در کشورهای در حال توسعه بررسی شده است