سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود علایی – معاون دفتر مدیریت بهرهوری آب کشاورزی – معاونت صنایع و امور زیربنایی وزا
رضا خدارحمی – کارشناس دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

در طی نیم قرن اخیر پیشرفت جهان در برابر کمبود مواد غذایی با اهمیت بهرهوری در کشاورزی مواجه بوده که مدیریت آب وسیلهای مهم برای دستیابی به این هدف بوده است، افکار اندیشمندان و سازمانهای جهانی بر اصل توسعه پایدار و محوریت مدیریت منابع آب تاکید دارند .
محدودیت منابع آب بالاخص در کشور و ضرورت سازگاری با کم آبی، مدیریت جامع با رویکردهای ویژهای را رقم میزند که از آن جمله پرداختن به اصل مشارکت بهرهبرداران در چارچوب مدیریت تقاضا مدار آب در کشاورزی است . در این مقاله ضمن اشاره به توسعه پایدار از دیدگاه جهانی و منابع و مصارف آب در کشور، رویکرد مشارکت بهره – برداران در سازگاری با کم آبی از منظر مبانی، ضرورتها و چالشهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه عمد ه راهکارهای مناسب برای دستیابی به این مهم در کشور برشمرده شده است که مبتنی بر نگاه ویژه به مدیریت تقاضا، مشارکت بهرهبرداران از طریق نظامهای بهرهبرداری از منابع آب و ایجاد تشکلهای آب بران بوده و ما را در جهت مصرف بهینه، ارتقاء کارآیی و بهرهوری آب در کشاورزی سوق خواهد داد