سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کورش شیرانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
وحید چیت ساز – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
رضا مدرس – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

حوضهآبخیز زاینده رود در ناحیه مرکزی ایران قرار دارد. با وجود اهمیت این حوضهدر منطقه خشک مرکزی ایران و تحولات زیاد در این منطقه، مطالعه جامعی به منظور تحلیل مکانی ویژگیهای مورفولوژیکی این حوضهانجام نشده است. هدف این مطالعه تحلیل جامع حوضهزاینده رود بر اساس زیر حوضههای منطقه و بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی آن و توجه بهضرورت استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در تحلیل مکانی رودخانه های منطقه است. دراین مطالعه مشخص گردید که حوضه زاینده رود دارای ۱۸ زیر حوضهمجزاست که تعداد ۸۰۵ بازه رودخانه ای را شامل می شود و فرسایش پذیری سازندهای زمین شناسی و نوع پوشش گیاهی حاشیه و کف رودخانهمهمترین عوامل تاثیر گذار بر موفولوژی رودخانه هستند. این مطالعه همچنین نشان داد که مطالعات آینده حوضه زاینده رود و اجرای عملیات آبخیزداری می بایستی دقیق تر و مبتی بر مطالعات تفصیلی تر صورت گیرد.