سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منوچهر نجمی – استادیار-دانشکده مدیریت واقتصاددانشگاه صنعتی شریف
علی جعفریه – کارشناس ارشدmba کارشناس ارشدگردشگری خارجی سازمان میراث فرهنگی -صنایع دس

چکیده:

بدون شک ریشه هراستراتژی بازاریابی موفق دربخش بندی صحیح بازارمورد نظرقراردارد صنعت گردشگری نیزازاین قاعده مستثنانبوده واین مهم درطول سالیان درازمورد توجه محققان بیشماری قرارگرفته است متاسفانه علیرغم وجودتعدادبسیارزیادنمونه های گزارش شده درادبیات ازبخش بندی بازارهای گردشگری متفاوت تابه امروز هیچ گزارشی ازاین موضوع درکشورهای خاورمیانه دردست نیست این موضوع ازان جهت مورد اهمیت است که با توجه به شرایط ودغدغه های خاص منطقه ای سیاسی وبالاخص فرهنگی آنها فرایند بخش بندی این بازارها دارای خواص کاملامتفا وت ازدیگرنقاط جهان می باشد.دراین تحقیق بابه کارگیری یک رویکرددومرحله ای بازارگردشگری کشوردریک قالب بومی بخش بندی شده نقشه توصیفی کلی وجزئی این بازارترسیم گشت این امرباانجام یک آنالیزچند متغیره خوشه ای برروی داده های جمع آوری شده ازبازار درمرحله اول وانجام یک بخش بندی حسی عمومی درگام بعدی انجام پذیرفت .