سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین عموزاد خلیلی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نو
آناهیتا ملکی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی رمضانی – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی
سیما صدیقی گاریز – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

تفکر استراتژیک در سطح فرد به منظور گوناگونی در سیستمهای نمادی و در سطح گروه در مورد ناهمگونی و تعارض و در زمینه سازمانی مواردی از قبیل درگیری های مدیریت میانی، نقش ساختار سازمانی و سیستمهای پاداش و دستمزد را در بر میگیرد. هدف ازاین مقاله توسعه چارچوب تفکر استراتژیک است که تمرکز محدوده خرد بر افراد و گروه ها را با تمرکز محدوده کلان بر سازمان هاادغام می کند و به مدیران ارشد کمک خواهد کرد تا در جهت بهبود تفکر استراتژیک به طراحی استراتژ ی های مناسب انتخاب، استخدام، توسعه و نیز توجه به فاکتورهای سطح سازمانی و گروهی بپردازند به طور یکه شرایط مساعدی برای ویژگی های فردی که با تفکر استراتژیک همراه هستند ایجاد گردد. لذا پس از تعریف تفکر استراتژیک، اجزاآن عنوان شدهو برخی از مباحث مفهومی پیرامون ساختار خصوصا مفاهیمی که در ارتباط با سطوح تجزیه و تحلیل است بررسی می گردد در ادامه چارچوب تفکر استراتژیک به طور خلاصه برای هر سه سطح تجزیه و تحلیل ( سطح فردی، سطح گروهی، سطح سازمانی) توسعه می یابد.