سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا اکبری نیا – کارشناسی ارشد – پژوهشکده انرژی، مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرف

چکیده:

اثرات حرارتی و هیدرولیک ی جریان آرام سیال نانو شامل Al2o3 و آب درون لوله های خمیده افقی در حالت دائم با شبیه سازی عددی مورد مطالعـه قـرار گرفته است . معادلات حاکم بیضو ی سه بعدی و روش حجم کنترل برا ی حل عددی جریان بکارگرفته شده ا ند . اثرات دو نیرو ی گریز از مرکز و شناور ی بر روی جریان در نظر گرفته شده است . اثر اضافه نمودن ذرات جامـد نـانو بـه
سیال با اثرات جریان سیال خالص مقایسه شـده اسـت . در یـ ک دبـ ی ثابـت افــزایش مقــدار ذرات نــانو ســبب افــزایش ســرعت محــوری و ضــریب درگ اصطکاکی خواهد شد در حالیکه عدد ناسلت کاهش می یابد