سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدسعید جبل عاملی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
حسین سعیدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در سالهای اخیر کاربرد تئوری محدودیتها در مدیریت پروژه منجر به ایجاد رویکرد جدیدی برای برنامه ریزی و کنترل پروژه ها تحت عنوان زنجیره بحرانی شده است . زنجیره بحرانی به همراه مجموعه نظریات و مبانیش به عنوان یک رویکرد جدید نیازمند ابزارهایی جهت پیاده سازی موفق است . در این مقاله با استفاده زبان مدلسازی یکپارچه به مدل کردن این رویکرد جدید پرداختیم . سپس با استفاده از خروجی های اینمدل یک سیستم اطلاعاتی برای پیاده سازی این رویکرد در یک پروژه نمونه توسعه داده شده است . نتایج استفاده از مدل عبارتند از کمک به پیاده سازی سریع و بدون دوباره کاری رویکرد زنجیره بحرانی توسط بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه و تعیین نقش استفاده کنندگان سیستم در هر مرحله از اجرای رویکرد زنجیره بحرانی . از دیگر نتایج این تحقیق ایجاد سیستمی اطلاعاتی برای تعامل به موقع دست اندرکاران پروژه , امکان اضافه کردن و به روز رسانی اطلاعات فعالیت ها و بافرها , ذخیره سازی برنامه های جبرانی برای استفاده در وقت مقتضی , تعیین فعالیتهایی که باید هشدار آمادگی منابع دریافت کنند و به روز رسانی تاریخ آن , تعیین فعالیتهای آغاز کننده مسیرهای پروژه و به روز رسانی وضعیت بافرها در سیستم و پیگیری وضعیت آنها و در مجموع ایجاد بستری به منظور تسهیل پیاده سازی رویکرد زنجیره بحرانی از نظر اطلاعاتی و عملیاتی است