سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا نورجو – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علی اکبر خلاقی – شرکت ملی گاز ایران
حسین آقامحمدی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

طراحی، گسترش و مدیریت شبکه گازرسانی طی چندین مرحله، توسط چندین بخش مختلـف و بـر پایـه یکـسری معیارها و ضوابط انجام می گیرد . بسیاری از داده ها و پروسس هایی که این مراحل را تشکیل می دهند، ماهیت مکـانی دارنـد . در نتیجه سیستم اطلاعات جغرافیایی ) ) GIS می تواند به عنوان یک چهارچوبی برای مدیریت صحیح اطلاعات و تجزیـه و تحلیل داده های شبکه گاز به منظور بهبود کیفیت فرایندهای مربوط به شبکههای گاز رسانی شهری ( شبکههای توزیع گاز ) مورد استفاده قرار گیرد .
در این تحقیق، کلیه مراحـل نـه گانـه طراحـی، گـسترش و مـدیریت شـبکه گـاز رسـانی شـهری مـورد مطالعـه و بهینه سازی های قابل انجام توسط GIS مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند . سـپس یـک Geodatabase جـامع و مناسـب برای این مراحل طراحی، پیاده سازی و توسعه داده شد و هر یک از این مراحـل نـه گانـه بـا اسـتفاده از توابـع موجـود در سیستم ArcGIS و برنامه نویسی ArcObjects به صورت ماژول هایی توسعه داده شـدند . عـلاوه بـر اینهـا، ایـن سیـستم اطلاعات جغرافیایی برای انجام محاسبات هیدرولیک شبکه به یک نرم افزار هیدرولیکی تلفیـق گردیـد . در نهایـت سیـستم تولید شده توانست به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکـانی ) ) SDSS مطـرح شـود کـه بـا اسـتفاده از چنـین سیستمی، طراحی، توسعه و مدیریت شبکه در زمان کوتاه، با هزینه کمتر و بـا دقـت و اعتمـاد پـذیری بـالا یی بـه صـورت مطلوبی انجام میشود .
قابلیت بررسی بازار، طراحی تفصیلی، تهیه نقشه گره بندی، محاسـبات هیـدرولیک، ارزیـابی اعتمـاد پـذیری، تهیـه لیست اقلام و برآورد هزینه، مدیریت زمانی اجرای پروژه، سرویس مشترکین ، نگهداری و تعمیرات و مدیریت حوادث و امداد از جمله توانمندیهای فراهم شده در سیستم می باشند که همگی به صورت یکپارچه در این سی ستم قابل انجام هستند . ایـن سیستم را به راحتی می توان برای مدیریت داده های مکانی مانند ویرایش، به روز رسانی، ذخیره سـازی ، بازیافـت، نمـایش و آنالیزها داده ها استفاده نمود .