سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیدرضا خداشناس – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تعیین تغییر شکل رودخان هها در نقاط مختلف، بخصوص در مکانهایی که تاسیساتی نظیر جاد هها احداث شد هاند و یا در رودخان ههایی که در آنها کشتیرانی م یشود از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده از مدلهای فیزیکی تا حد زیادی م یتواند روند تغییر شکل رودخانه را بصورت سه بعدی نشان دهد، ولی این مدلها هم پر هزینه و هم زمان بر م یباشند. در این مقاله روشی کاربردی برای تعیین تغییر شکل سه بعدی رودخانه ارائه شده است. تغییر شکل مقطع عرضی رودخانه با این فرض که فرسایش و رسوبگذاری رابطه مستقیم با تنش برشی دارند محاسبه م ی شود. برای محاسبه توزیع تنش برشی از یک مدل جدید بنام روش عمودهای به هم پیوسته استفاده می شود نتایج یک مدل یک بعدی که حجم رسوب فرسای شیافته یا رسوبگذاری شده بین دو مقطع عرضی متوالی را بدست می دهد بعنوان پایه استفاده شده و این حجم بصورت عرضی در هر مقطع به نسبت تنش برشی هر نقطه توزیع می شود که در نهایت تغییر شکل سه بعدی رودخانه به دست می آید