سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ضیائی – دانشجوی سال آخر کارشناسی مهندسی کنترل
میثم فرخی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی قدرت
مینا عطاری – دانشجوی سال آخر کارشناسی مهندسی کنترل
حسین نیاگار – فارغ التحصیل ریاضی کاربردی

چکیده:

به طور قطع مهمترین چالش امروزه ما در وادی بهداشت، آموزش و اقتصاد می باشد . در سالهای اخیر نیز بحث روی مدلهای توسعه، اذهان تصمیم گیرندگان را به خود مشغول کرده است. سوال مهم در بررسی عرضه و تقاضای انرژی اینست که چگونه میتوان کیفیت زندگی در کشورهای در حال توسعه را با مدلهای در دسترس توسعه ، بهبود بخشید. البته این مدلها به سبک زندگی کشورهای پیشرفته مربوط است و نحوة استفاده مفید و اتلاف انرژی در اینگونه جوامع توضیح داده می شود. شاخص توسعه انسانیHDI ، ارتباط بین استفاده انرژی، رشد اقتصادی و رشد اجتماعی را برقرار
م یکند. این مقاله به اهمیت پژوهش در مدلهای پیشرفتة متناوب برای تعادل توسعه انسانی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از طریق اصول اساسی استفاده منطقی از انرژی میپردازد.